Kontakti

Adresa: Rruga e Pallatit të Drejtësisë, Nr. 26, Hajvali/PRISHTINË, 10000.
Tel.: +383 (0) 38/602-420; +383 (0) 45/275-985.
E-mail: arsimishqiperise@hotmail.com
Web: ash-edu.com